Invisible Puppy Academy: Algemene Voorwaarden

1. De rechtsverhouding tussen Invisible Puppy NV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 201, ingeschreven in het btw-register onder het nummer BE 0635475605 (hierna Invisible Puppy genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhevige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Overeenkomst'). De “klant“ is hij/Zij die een training volgt bij de Invisible Puppy Academy, ingericht door Invisible Puppy NV. De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Invisible Puppy. Invisible Puppy behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

2. De prestaties van Invisible Puppy bestaan uit het organiseren van opleidingen (verhogen van kennis en kunde) en trainingen (vaardigheden bijbrengen en/of houdingen wijzigen), e-learning en andere vormen van opleiding en uit de logistieke en organisatorische ondersteuning van opleidingen voor de klant. Hierna worden de prestaties gezamenlijk aangeduid als '(de) opleidingen'. Invisible Puppy organiseert deze opleidingen onder de noemer Invisible Puppy Academy.

3. De Overeenkomst tussen Invisible Puppy en de klant komt slechts tot stand na betaling van de opleiding door de klant.

4. De prijzen van de opleiding verzorgd door Invisible Puppy zijn (behoudens anders vermeld) inclusief catering en documentatie en exclusief btw.

5. De facturen van Invisible Puppy zijn contant betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur, dit behoudens andersluidende overeenkomst.
Elke betwisting van een factuur moet aan de boekhouding van Invisible Puppy schriftelijk (per brief met bewijs van ontvangst -bv. aangetekend, fax met ontvangstbevestiging of e-mail (naar het adres academy@invisiblepuppy.com)) bekendgemaakt worden, dit binnen een termijn van 8 kalenderdagen na ontvangst.

6. In geval van annulering van deelname aan de opleiding door de klant gelden volgende bepalingen:
De annulering dient schriftelijk bevestigd te worden (per brief, fax of e-mail). Bij annulering meer dan 14 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding, is geen vergoeding verschuldigd. Bij annulering tussen de 13 en de 7 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 50% van de deelnameprijs. Bij annulering minder dan 7 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding, is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
Invisible Puppy biedt de deelnemer steeds de mogelijkheid zich te laten vervangen door een collega voor een opleiding. In dat geval betaalt de deelnemer geen annuleringvergoeding. Afwezigheid zonder medisch bewijs, evenals vroegtijdig vertrek tijdens de opleiding worden niet gecompenseerd.

7. Invisible Puppy zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de opleiding te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van Invisible Puppy) kan Invisible Puppy de opleiding annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen. Invisible Puppy heeft het recht om de trainer(s) te wijzigen, indien Invisible Puppy meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de opleiding noodzakelijk is.
Invisible Puppy behoudt zich het recht een opleiding te annuleren tot 7 kalenderdagen voor de start van de opleiding. Bovendien behoudt Invisible Puppy zich het recht de opleiding te annuleren indien deze 3 of minder deelnemers kent. Reeds betaalde deelnameprijzen zullen in dit geval aan de deelnemers worden terugbetaald. Inschrijvingen worden 7 kalenderdagen voor de opleiding afgesloten.

8. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Invisible Puppy.

9. De klant zal, zonder voorafgaande toestemming van Invisible Puppy, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze, gebruikte casestudies e.d.

10. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van Invisible Puppy. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Invisible Puppy aangeboden opleidingen en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Invisible Puppy. Indien de klant geen commerciële informatie van Invisible Puppy wenst te ontvangen of indien de klant het gebruik van zijn elektronische contactgegevens voor informatie-/promotiecampagnes en andere direct marketing doeleinden door Invisible Puppy wenst te stoppen, dient de klant Invisible Puppy hiervan op de hoogte te brengen. Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

11. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

12. Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen of betwistingen die uit deze overeenkomst voortspruiten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden is enkel de rechtbank van Gent bevoegd.